SINTUR SPÓŁKA Z O.O.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Polityka Zarządzania

Wszystkie działania „SINTUR" sp. z o.o. są zorientowane na jakość naszych wyrobów i usług spełniających oczekiwania naszych klientów przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.


Wszystkie działania są realizowane w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który tworzą:

 •  System zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10
 •  System zarządzania środowiskiem zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09
 •  System zarządzania BHP zgodny z normą PN-N-18001:2004

W celu spełnienia wymagań i oczekiwań naszych klientów,Spółka „SINTUR" realizuje działania projakościowe obejmujące:

 •  ciągłe doskonalenie procesów oraz poziomu usług ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, innowacyjność techniczną i technologiczną oraz zapewnienie jakości produkowanych wyrobów,
 •  unowocześnianie wyposażenia technologicznego zapewniające wysoki poziom techniczny i jakościowy produkowanych wyrobów,
 •  stałe podnoszenie kwalifikacji przez wszystkich pracowników Spółki,
 •  unowocześnianie i doskonalenie metod badawczych w celu właściwej kontroli procesów technologicznych,
 •  nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 •  prowadzenie badań wyrobów w celu spełnienia przez nie wymagań norm i przepisów prawnych,
 •  ciągłe doskonalenie Systemu zarządzania jakością.

Realizacja procesów technologicznych wytwarzania wyrobów w Spółce wiąże się z powstawaniem odpadów, emisją zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzania ścieków, a także występowania zagrożeń na stanowiskach pracy. Stąd działania proekologiczne Spółki „SINTUR" skierowane są przede wszystkim na:

 •  spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności wszystkich, mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań w tym zakresie, w tym także umownych, które dotyczą aspektów środowiskowych naszej firmy,
 •  segregację powstających odpadów w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznej utylizacji,
 •  ograniczenie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 •  kontrolowanie racjonalnego zużycia mediów (woda, energia elektryczna, paliwa),
 •  monitorowanie i zapobieganie przekraczaniu dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń (emisja,ścieki),
 •  ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagadnień ochrony środowiska,
 •  ciągłe dążenie do doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 •  szybkie i rzetelne informowanie zainteresowanych stron o wpływie Spółki na środowisko.

Działanie firmy zorientowane jest również na stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności na:

 •  zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 •  spełnianie wymagań przepisów prawnych dotyczących bhp, oraz innych wymagań dotyczących organizacji w tym zakresie,
 •  ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  wyeliminowanie wypadków przy pracy,
 •  zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników,
 •  podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenie i uczestnictwo w działaniach na rzecz bhp.
Kierownictwo Spółki deklaruje stosowanie odpowiednich metod i organizacji pracy oraz zapewnienie zasobów i środków na efektywną realizację tej Polityki oraz dalsze doskonalenie Systemu Zarządzania.Polityka dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych przez opublikowanie jej w wyznaczonych miejscach na terenie spółki oraz umieszczenie jej na stronie internetowejwww.sintur.com.pl

Niniejsza polityka została ustanowiona w marcu 1996 r. i jest w sposób ciągły aktualizowana i kontynuowana.
Prezes Zarządu Spółki
Romualda Zajdel-Pawlak


Szadów Pański, dnia 20.06.2018

WERSJA ELEKTRONICZNA POLITYKI ZARZĄDZANIA