K O D E K S   E T Y C Z N Y - SINTUR Spółka z o.o.

Wstęp:

Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury życia, szczególnie kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej otoczeniem.

Kodeks obejmuje główne zasady postępowania Pracowników firmy SINTUR sp. z o.o. w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej i społecznej, zapewniające wypełnienie misji firmy oraz realizację jej strategii rozwoju, jak również zadowolenie Klientów. Niniejszy Kodeks został opracowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

Zalecenia zawarte w Kodeksie nie są w stanie przewidzieć wszystkich kwestii i problemów, które mogą się pojawiać w codziennej pracy, dlatego w unormowaniach kodeksowych, określone są jedynie ogólne i podstawowe zasady postępowania na wszystkich polach działalności zawodowej.

Zasady Kodeksowe dotyczą każdej osoby zatrudnionej w SINTUR sp. z o.o., na każdym szczeblu firmowej hierarchii organizacyjnej.

Wszyscy mamy szczególny obowiązek szanowania przestrzegania Kodeksu Etyki, a wszelkie jego naruszenia będą skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych zgodnych z obowiązującym prawem.

Nasza misja:

Misją firmy SINTUR sp. z o.o. jest zapewnienie stałego rozwoju przedsiębiorstwa oraz spełnianie wymagań Klientów poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkowanych i sprzedawanych : podzespołów do wyrobów chłodnictwa i wyrobów dla energetyki.

Nasza wizja:

Naszą wizją jest ugruntowanie dobrej pozycji na rynku jako pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm działających w naszej branży chcemy być liderem mającym opinię wyspecjalizowanego producenta i dostawcy.

Nasze wartości:

  • Zadowolenie Klienta i rozwój osobisty
  • Uczciwość i rzetelność
  • Profesjonalizm
  • Zaufanie i współpraca

I. Ogólne zasady etyczne obowiązujące w SINTUR sp. z o.o.

Uczciwość w biznesie

Zarząd i Pracownicy SINTUR sp. z o.o. zdają sobie sprawę, że wśród elementów stanowiących o obrazie przedsiębiorstwa ważne miejsce zajmują wartości natury etycznej. Dlatego nie stosujemy nieetycznych i nielegalnych praktyk biznesowych.

Wierzymy, że przestrzeganie etyki w biznesie zapewnia przewagę konkurencyjną oraz wzmacnia reputację Firmy. Staramy się, aby stosunki jakie nas łączą z Kontrahentami, Klientami, ale również z liczną konkurencją opierały się na uczciwości oraz zasadach współzawodnictwa fair play. Oczekujemy również, że nasi Partnerzy będą wspólnie z nami

wspierali uczciwą konkurencję i potępiali wszelkie formy nieuczciwych praktyk w celu osiągania nienależnych korzyści.

II. Zobowiązania wobec Klientów i Partnerów Handlowych

Zadowolenie Klienta stanowi dla nas wartość nadrzędną. Cechuje nas:

Wysoka jakość obsługi Klienta

1. Staramy się spełniać oczekiwania Klientów i dążymy do zapewnienia im maksymalnej satysfakcji z oferowanych produktów i usług.

2. Jesteśmy zobowiązani do sprawnej i uprzejmej obsługi Klienta, zachowując postawę dialogu i szukania możliwości współdziałania z Klientem oraz unikania słów i zachowa nietaktownych, które są niekulturalne i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

3. Równo traktujemy wszystkich Klientów, podejmujemy się realizacji zamówień z których możemy się należycie i terminowo wywiązać.

4. Dotrzymujemy zarówno zobowiązań spisanych w umowach jak i ustnych obietnic, dotrzymujemy terminów spotkań na które przyjeżdżamy zawsze punktualnie, przekazujemy nasze oferty w uzgodnionym terminie.

5. Przyznajemy się do swoich błędów i dążymy do ich naprawienia. Reagujemy natychmiast na pomyłki, aby mogły być jak najszybciej skorygowane.

6. Nasi Klienci mają prawo do pełnej informacji o produktach i usługach znajdujących się w naszej ofercie, ich cenach i warunkach sprzedaży oraz o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zamówienia i wzajemne relacje.

Rzetelność:

1. Troszczymy się o takie informowanie Klientów o swoich produktach i usługach, które nie nadużywa ich zaufania ani nie wykorzystuje braku doświadczenia lub wiedzy.

2. Składamy Klientowi obietnice zgodne z naszymi aktualnymi możliwościami i przyjętymi standardami.

Poufność informacji:

1. Nie udzielamy osobom trzecim informacji na temat zakresu współpracy z Klientem.

2. Przestrzegamy zasady poufności informacji pochodzących od Klientów lub Kontrahentów.

III. Zobowiązania wobec Pracowników

SINTUR zatrudnia pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującego w Polsce przestrzega również Podstawowych Zasad Socjalnych zawartych w Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, w szczególności odnośnie do takich kwestii, jak:

• praca dzieci

- obowiązuje zakaz pracy dzieci, pracownicy młodociani objęci są ochroną wynikająca z ogólnie obowiązujących przepisów ;

• praca przymusowa

- obowiązuje zakaz pracy przymusowej, zakaz ograniczania wolności poruszania się oraz zakaz przetrzymywania wszelkich dokumentów tożsamości ;

- wszelkie zachowania stojące w sprzeczności z prawem, etyką , zasadami współżycia społecznego, a w szczególności zachowania zmierzające do nieludzkiego traktowania są niedozwolone, nieakceptowane,

• brak dyskryminacji;

• prawo do zrzeszania się i do sporów zbiorowych między pracodawcami i pracownikami;

• bezpieczeństwo i higiena pracy;

• czasu pracy , w szczególności norm czasu pracy, rozkładów , ewidencji , rozliczania czasu pracy oraz należnego pracownikowi wypoczynku

• wynagrodzenie za pracę , w tym prawo pracownika do pełnej informacji o sposobie wyliczenia i składnikach wynagrodzenia, przedstawionego w imiennej formie papierowej ( tzw. „paski wynagrodzeń „ ),

Przestrzeganie norm etycznych w miejscu pracy oraz przyjętych wzorców zachowań jest jednym z podstawowych źródeł stabilności i sukcesu Firmy. Zdajemy sobie sprawę, że stworzenie korzystnego klimatu w miejscu pracy prowadzi do wzmocnienia więzi Pracowników z Firmą oraz sprzyja efektywności ich działań.

Równość szans wszystkich Pracowników

1. Wszyscy Pracownicy są traktowani równo w zakresie warunków zatrudnienia oraz mają zapewniony równy dostęp do awansu i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe – zgodnie z obiektywnymi kryteriami oceny Pracowników.

2. Warunki zatrudnienia, dostęp do awansu oraz szkoleń są jednakowe dla wszystkich Pracowników bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, narodowość, rasę, orientację seksualną, wyznawaną religię, niepełnosprawność, przekonania polityczne.

Rozwój i wynagrodzenie Pracowników

1. Pracownicy powinni dążyć do ciągłego samodoskonalenia oraz osiągania w pracy jak najlepszych wyników na miarę swojej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i zdolności.

2. SINTUR zachęca pracowników do osobistego i zawodowego rozwoju. Jednym z jej celów jest zapewnienie każdemu równego dostępu do szkolenia zawodowego, aby każdy pracownik mógł utrzymywać i rozwijać swoje umiejętności.

Dyskryminacja i molestowanie

1. Relacje między Pracownikami, niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk, stanowią wzór dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, wzajemnego zaufania i szacunku oraz poszanowania godności osobistej.

2. Firma gwarantuje działającym na jej terenie organizacjom związkowym wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisach ogólnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisach o zakazie dyskryminacji członków związków zawodowych i prawie do zrzeszania się.

3. W SINTUR sp. z o.o. nie akceptuje się żadnych form nękania, prześladowania i poniżania Pracowników, a każdy Pracownik Spółki jest zobligowany do piętnowania i zgłaszania wszelkich przejawów mobbingu i dyskryminacji w Spółce.

4. Zabronione jest:

stosowanie mobbingu w każdej formie, a w szczególności: upokarzanie, obrażanie, ubliżanie i zastraszanie innych Pracowników,
wykorzystywanie swojej pozycji w Firmie do osiągania osobistych korzyści lub naruszanie dóbr osobistych innych Pracowników,
rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, plotek, pomówień dotyczących innych Pracowników Spółki.

Przykłady właściwych zachowań Pracowników

Podczas wykonywania obowiązków wspólnie budujemy partnerskie relacje. Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec współpracowników. Dbamy o naszą wiarygodność dotrzymując obietnic. Pomagamy sobie efektywnie dzieląc się wiedzą i informacją.

1. Tworzymy atmosferę otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich opinii.

2. Traktujemy innych tak, jak chcielibyśmy sami być traktowani.

3. W każdej sytuacji, kiedy rywalizujemy ze sobą (np. konkursy wewnętrzne) kierujemy się zasadami fair play.

4. Promujemy faktycznych autorów sukcesów i osiągnięć, nie przypisujemy sobie zasług innych osób.

5. Dążymy do polubownego rozstrzygania spraw spornych w atmosferze koleżeństwa i poszanowania dla odmienności poglądów. Nasze sympatie i antypatie nie mogą mieć wpływu na wykonywanie zadań.

6. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi Pracownikami.

7. Cenimy i respektujemy wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych Pracowników.

8. Wspólnie dbamy o dobrą atmosferę pracy opartą o zasady etyki i wysoką kulturę osobistą, sprzyjającą efektywności działań.

9. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie przestrzegając ogólnie przyjętych zasad poprawnego zachowania i poszanowania praw człowieka.

10. W poszanowaniu uczuć religijnych pracowników, Pracodawca deklaruje utworzenie miejsca do uprawiania kultu ( miejsca do modlitwy ) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

11. Pracując w zespole dążymy do zgodnej współpracy i eliminacji sytuacji konfliktowych.

12. W momentach stresujących panujemy nad emocjami, kierujemy się zasadą profesjonalizmu.

13. Nie obawiamy się wyrażania i przyjmowania krytyki, dostrzegając w tym możliwości doskonalenia.

Nasza Firma uważa się za integralną i odpowiedzialną część społeczeństwa i społeczności, w której funkcjonuje, dlatego bezwarunkowo oddajemy się zasadzie szacunku dla prawa i zasad społecznych oraz uznania i przestrzegania Podstawowych Praw Człowieka, zawartych w Deklaracji Praw Człowieka. Relacje między Pracownikami, niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk, stanowią wzór dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, wzajemnego zaufania i szacunku oraz poszanowania godności osobistej. Każdy Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania najwyższego poziomu kultury osobistej, prezentowania wysokich walorów etycznych i moralnych, schludności, czystości, mając świadomość ogólnie obowiązujące zasady współżycia społecznego oraz świadomość reprezentowania wizerunku Firmy.

IV. Zobowiązania stron stosunku pracy

Zgodność z prawem, zasadami i regulacjami

1. Pracownicy działają zgodnie z zasadą praworządności, stosują procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Firmy.

2. Pracownicy wykonują swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się interesem Firmy.

3. Pracownicy nie ujawniają informacji będących jej własnością, jeżeli ich ujawnienie mogłoby zagrozić interesom Pracodawcy lub byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W firmie obowiązuje zakaz stosowania kar pieniężnych poza sytuacjami dozwolonymi w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy.

Ochrona informacji

1. Pracownicy Spółki są zobowiązani do dołożenia najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji, pozyskanych w ramach pełnienia obowiązków służbowych.

2. Pracownicy przestrzegają poufności informacji dotyczących cen, warunków współpracy i jakichkolwiek innych danych, które naruszałyby dobro SINTUR sp. z o.o., dobro naszych Klientów i Dostawców lub obowiązujące przepisy prawne.

3. Pracownicy w czasie trwania zatrudnienia, jak również po jego ustaniu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji niejawnych uzyskanych podczas wykonywania pracy w SINTUR sp. z o.o., oraz do zabezpieczenia tych informacji przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem.

Konkurencja i uczciwe postępowanie, antykorupcyjne zasady.

1. W Spółce zabrania się prowadzenia działalności konkurencyjnej a w szczególności współpracy z firmami konkurencyjnymi do Spółki, tzn. takimi których interesy kolidują z interesami SINTUR Sp. z o.o.

2. Zabrania się osobistego przyjmowania od wszelkich osób lub spółek, które nawiązały, lub starają się nawiązać współpracę z firmą

  • jakichkolwiek rabatów, prowizji lub innych form wynagrodzenia,
  • pożyczek lub zaliczek innych niż te uzyskiwane od instytucji bankowych bądź finansowych na warunkach rynkowych,
  • towarów, wyposażenia, usług, prac naprawczych i modernizacyjnych bez zapłaty lub z ceną na fakturze nieodzwierciedlającą stawek obowiązujących na rynku oraz
  • zaproszeń, prezentów we wszelkiej postaci (w formie przedmiotu lub formie niematerialnej) lub korzyści (finansowej lub prawnej) o wygórowanej wartości lub zastrzeżonych dla jednego pracownika, czy dla bardzo ograniczonego grona pracowników.

3. W przypadku wszelkich wątpliwości, pracownik konsultuje się ze swoim przełożonym.

Nadużywanie urządzeń, majątku i czasu firmy

Pracownicy wykorzystują powierzone mienie firmy (samochody, telefony, komputery,

powierzchnię biurową, oprogramowanie komercyjne, itp.) wyłącznie w celu i w zakresie pełnienia swoich obowiązków służbowych - na zasadach określonych w firmie.

Profesjonalizm

Z posiadanych uprawnień Pracownicy mogą korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone.

Lojalność

Pracownicy dbają o majątek, wizerunek oraz dobre imię Firmy i jej Pracowników wykazując należytą staranność i gospodarność.

Wygląd zewnętrzny

Pracownicy SINTUR sp. z o.o. zobowiązani są dbać o odpowiedni: schludny i godny wygląd oraz pamiętać, że wygląd w pracy wywiera duży wpływ na opinię Klientów o Pracowniku oraz reprezentowanej Firmie.

V. Zobowiązania wobec Partnerów i Dostawców

1. SINTUR sp. z o.o. stara się utrzymywać i rozwijać dobre relacje ze swoimi Kontrahentami, Dostawcami i Partnerami Biznesowymi.

2. Pracownicy przy wyborze towarów lub usług kierują się przede wszystkim kryteriami cenowymi i jakościowymi oraz optują za dopuszczeniem możliwie szerokiego wachlarza konkurencyjnych firm.

3. Pracownicy wzajemne relacje opierają na zaufaniu.

4. Pracownicy przestrzegają rzetelności w regulowaniu swoich zobowiązań.

Prezes zarządu Romualda Zajdel-Pawlak

V-ce Prezes Zarządu Ryszard Ścibior

Szadów Pański, dnia 01.06.2019 r.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.